Reis- en algemene voorwaarden Holland MTB Tours

REISVOORWAARDEN:

Europa
Garantieregeling STO Garant

1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Holland MTB Tours  gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Holland MTB Tours wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

2. Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Holland MTB Tours, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Holland MTB Tours niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Holland MTB Tours.

3. Partijen Holland MTB Tours: Organisator van mountainbike activiteiten, gevestigd te Almere. Deelnemer: Degene wiens gegevens worden vermeld op het inschrijfformulier, wederpartij van Holland MTB Tours. Hij of zij participeert in de reis die door Holland MTB Tours wordt georganiseerd.

4. Toepasselijkheid: Deze Reisvoorwaarden moeten worden gezien als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op overeenkomsten tussen de Deelnemer en Holland MTB Tours met betrekking tot alle reizen die door Holland MTB Tours worden georganiseerd.

5. Totstandkoming overeenkomst: Met de digitale toezending van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de Deelnemer en Holland MTB Tours met betrekking tot de reis waaraan de Deelnemer wenst deel te nemen. De Deelnemer gaat akkoord met de Reisvoorwaarden.

6. Betaling: Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag te worden aanbetaald dat gelijk is aan 10% van de totale reissom plus boekingskosten. Een tweede betaling van 20% uiterlijk 3 maanden voor aanvang. Het restant van de reissom moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de reis worden voldaan. Wordt de betaling niet ontvangen dan behoudt Holland MTB Tours zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen waarbij annuleringskosten van toepassing zijn.

7. Annuleringskosten: Annuleren dient schriftelijk te geschieden waarbij de volgende annuleringskosten in acht genomen moeten worden. verwerkingskosten tot drie maanden voor aanvang:10% van de reissom, maar minimaal €30,00, 90 tot 30 dagen voor vertrek: 30% van de reissom – vanaf 30 dagen voor vertrek: 100% van de reissom. Bij een groep aanmelding van minimaal 10 personen is het volgende van toepassing: Bij een enkele annulering zijn er tot 1 week voor aanvang geen kosten verschuldigd, binnen de laatste week zijn de kosten 50% van de reissom.  1 e 15 deelnemers 1-, 15 tot 20 deelnemers 2-, 20 tot 30 deelnemers 3 personen. Bij meer annuleringen gelden de normale voorwaarden zoals hierboven vermeld. Deze kosten zijn bij een annuleringsverzekering te declareren  (mits op juiste gronden). In het geval dat Holland MTB Tours de reis moet annuleren of als er onvoldoende Deelnemers zijn voor de gekozen reis ontvang de Deelnemer daarover uiterlijk 30 dagen voor vertrek bericht.  Holland MTB Tours zal de betaalde reissom per omgaande terugstorten.

Annuleringskosten bij een reis geboekt uit de categorie “Reisbureau / reizen op GPS”,
Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang 10% van de reissom;
Bij annulering tot 3 maanden tot 30 dagen voor aanvang de aanbetaling 30% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 31e kalender dag tot de 21e kalenderdag vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag tot de 14e kalenderdag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag tot de 7e kalenderdag vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 7e kalenderdag voor vertrek: 100% van de reissom.
In alle gevallen zijn tevens de boekingskosten verschuldigd.

8. Wijzigingen in de boeking: Holland MTB Tours zal wijzigingen, indien dit mogelijk is zo goed mogelijk verzorgen. Er kunnen wijzigingskosten van toepassing zijn. Wanneer Holland MTB Tours niet in staat is aan de wijzigingen te voldoen behoudt zij zich het recht voor de boeking als geannuleerd te beschouwen.

9. Verblijf: Alle arrangementen zijn gebaseerd op een verblijf in tweepersoons kamer, soms ook driepersoonskamer, dit wordt dan bij betreffende reis vermeld. Tenzij anders is overeengekomen.
Bent u alleen aanmelder, wordt u ingedeeld bij iemand van dezelfde sekse. Is dit niet mogelijk wordt u benaderd voor plaatsing in eenpersoonskamer, tegen meerkosten.

10. Speciale verzoeken / bijzonderheden Speciale wensen, diëten, medische of lichamelijke beperkingen dienen schriftelijk voor aanvang van de vakantie te worden gemeld, bij voorkeur op het aanmeldformulier.

11. Shuttle service en lokaal transport: Lokaal transport wordt soms aangeboden als een extra service. Deelnemers reizen op eigen risico in voertuigen van Holland MTB Tours of de bedrijven ingehuurd door Holland MTB Tours. Luchthaven transfer shuttles worden aangeboden rond de meest gangbare aankomst- en vertrek tijden. Voor Deelnemers die buiten deze tijden reizen kunnen wachttijden of extra transportkosten van toepassing zijn.

12. Verzekering De Deelnemer dient zich te verzekeren voor medische kosten, aansprakelijkheid en repatriëring waarbij mountainbiken als activiteit is gedekt.

13. Reisdocumenten: De Deelnemer is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten

14. Gezondheidsverklaring: Deelnemer De Deelnemer verklaart dat hij of zij in een goede gezondheid verkeert en de conditie heeft om zonder problemen deel te nemen aan de door Holland MTB Tours georganiseerde activiteit. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de beoordeling van zijn of haar capaciteiten. In geval van twijfel neemt de Deelnemer contact op met Holland MTB Tours.

15. Verplichtingen: Deelnemer, ten aanzien van veiligheid: De Deelnemer gedraagt zich op een verantwoordelijke wijze. De Deelnemer volgt de aanwijzingen van instructeurs/gidsen van Holland MTB Tours op. De Deelnemer draagt tijdens de gehele duur van de activiteit een fietshelm.

16. Schade en aansprakelijkheid: De Deelnemer is zich bewust van de risico’s van de activiteiten en doet volledig op eigen risico aan de activiteiten mee. Holland MTB Tours aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor materiële- en/of immateriële- en/of gevolgschade van welke aard dan ook. Schade aan of verlies van eigendommen van Holland MTB Tours of derden toegebracht door de Deelnemer zullen op hem of haar worden verhaald. Bij wangedrag tegenover andere gasten, wandelaars, gidsen/instructeurs/reisleiding van Holland MTB Tours en bij wangedrag in het algemeen behoudt Holland MTB Tours zich het recht voor de participatie van de Deelnemer aan de activiteit te beëindigen zonder restitutie van de betaalde activiteiten som.

17.De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van tekortkoming, voor zover de tekortkoming is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone (weer-)omstandigheden

18. Overige bepalingen: In geval van problemen bij de uitleg of toepasselijkheid van deze voorwaarden of problemen van andere aard, zal Holland MTB Tours één en ander zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Als dit niet mogelijk blijkt zal het geschil aan de bevoegde rechter te Almere worden voorgelegd. Nederlands recht is van toepassing.

19. Holland MTB Tours brengt €12,00 boekingskosten in rekening per boeking, onafhankelijk van het aantal personen.

——————————————————————————————————————————————————————–

Algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid: Deelname aan tochten of andere activiteiten van Holland MTB Tours is volledig op eigen risico. Holland MTB Tours aanvaard geen aansprakelijkheid voor lichamelijk of geestelijk letsel, voor schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan reizen, tochten of andere activiteiten. Holland MTB Tours aanvaard ook geen aansprakelijkheid voor veranderingen die de door natuurlijke elementen zijn ontstaan als gevolg van de weersomstandigheden of menselijk ingrijpen.

Veiligheid: Tijdens deelname aan onze reizen en tochten is tijdens het fietsen het dragen van een helm ten alle tijden verplicht! In enkele gevallen ook andere protectie, dit wordt dan bij de reis vermeld. Deelname uitsluitend op een fiets in goede staat en met goede MTB banden, minimaal 2.0 inch. (tenzij anders vermeld).

Corona:
Per 1 augustus 2021 hanteren wij nieuwe Corona voorwaarden; alleen in het geval er code rood is, bij inreis in het land Quarantaine verplichting of dat zelfs met een Corona bewijs G2, en negatieve test geen toegang tot het land van bestemming is annuleren wij de reis. Het land van bestemming kan een vaccinatie vereisen zoals dat ook in enkele landen bij andere vaccinaties nu al het geval is. Indien in dat geval de reiziger alsnog niet de verplichte vaccinatie heeft, komen de gevolgen voor rekening van de reiziger.

GPX-tracks: GPX-tracks gekregen van Holland MTB Tours of verkregen bij deelname aan tochten en/of reizen van Holland MTB Tours mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen activiteiten en niet verstrekt worden aan derden en of gebruikt worden voor commerciële en/of niet commerciële activiteiten.

Deelname: De deelnemer verklaard geen overmatig alcohol genuttigd te hebben de laatste 24 uur voor aanvang tocht of activiteit. De deelnemer is de laatste 24 uur voor aanvang tocht of activiteit niet onder invloed van verdovende of geestverruimende middelen geweest. De deelnemer verklaard geen lichamelijke of geestelijke beperkingen te hebben en over een goede gezondheid te beschikken.

Betalingsvoorwaarden: Tochten / overige activiteiten: 50% bij aanmelding, restbedrag uiterlijk op de uitvoer datum.

Kosten bij annulering tochten / overige activiteiten: Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat er bij annulering annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering vanaf 21 dagen voor aanvang van de activiteit wordt de aanbetaling niet gerestitueerd!
Holland MTB Tours kan een tocht of andere activiteit bij te weinig deelnemers of extreme weersinvloeden annuleren. In dat geval wordt de aanbetaling direct terug gestort. Regen is geen reden om een activiteit te annuleren. Overigens is het aanbod van onze organisatie vrijblijvend en kan indien dit noodzakelijk wordt geacht worden herroepen.

Fiets huur: Betaling geschiedt voorafgaande aan de huurperiode
Bij het te laat retour brengen van de fiets word € 30,00 (hardtail), €50,00 (fully) €65,00 (E-mtb) per extra dag in rekening gebracht
De fiets dient schoon en compleet retour gebracht te worden, eventuele kosten worden in rekening gebracht.(schoonmaakkosten €10,00)
De fiets dient in dezelfde staat teruggebracht te worden, schades worden in rekening gebracht.
Diefstal van de fiets is op eigen risico.
Holland MTB Tours aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, materiaal of gebouwen
Kopie ID bewijs dient overlegd te worden

Vervoer/Transport: Indien Holland MTB Toursu, u, uw bagage en of fiets vervoerd is dit voor uw eigen risico. Holland MTB Tours aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of verlies door wat voor oorzaak dan ook. Natuurlijk doet Holland MTB Tours er alles aan om dit soort zaken te voorkomen. U dient zelf te zorgen voor een goede verzekering.

Verzekering: Wij adviseren een reisverzekering van Europeesche verzekeringen!

AVG, privacywet: Wij willen u erop wijzen dat bij aanmelding van een activiteit wij enige persoonlijke gegevens vragen. Deze gegevens dienen uitsluitend ter informatie en zijn nodig voor een juiste uitvoering van de activiteit. Uw gegevens worden niet gedeeld met andere organisaties en worden na betreffende activiteit verwijderd/vernietigd!

Uitsluitend uw email adres blijft in ons bestand zodat we u van informatie kunnen voorzien.

Verder wijzen wij erop dat foto’s gemaakt tijdens activiteiten op onze Facebook pagina en/of website geplaatst kunnen worden! Indien u aangeeft bezwaren te hebben zal dit niet gebeuren met uw afbeelding.

Waarde cheques: Van, door u ontvangen promotie waarde cheques twv €20,00, kan er één p.p. per reis ingeleverd worden. Cadeaubonnen van Holland MTB Tours zijn onbeperkt inwisselbaar.

Risico: Mountainbiken is een risicosport. Door het lezen of ondertekenen van deze voorwaarden, aanvaard u de bij het mountainbiken horende risico’s. Tevens gaat u akkoord met de door Holland MTB Tours gestelde voorwaarden. Uiteraard probeert Holland MTB Tours de risico’s zoveel mogelijk te beperken.